Każdy, kto decyduje się sprzedać lub kupić nieruchomość staje przed dylematem ? próbować samemu czy powierzyć czynności marketingowe i obsługę prawną specjalistom. Przykre doświadczenia osób, które stały się ofiarami oszustów dowodzą, że lepiej skorzystać z usług profesjonalistów. Zaoszczędzimy czas i pieniądze. Jednak decyzje związane z wyborem pośrednika i odpowiedniego systemu każdy musi podjąć samodzielnie.

SYSTEMY SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Systemy sprzedaży nieruchomości są stale doskonalone i dostosowywane do nowoczesnych rozwiązań rynkowych oraz potrzeb konsumentów. Obowiązkowe licencje państwowe dla pośredników, konieczność ubezpieczenia działalności od błędów oraz bezwzględny wymóg wyższego wykształcenia i studiów podyplomowych, z przymusem ustawicznego dokształcania, cywilizują rynek i pozwalają pozytywnie ocenić bezpieczeństwo transakcji. Ranga zawodu pośrednika znacznie wzrosła i już coraz rzadziej sprzedający decydują się na samodzielne rozpoczęcie procesu sprzedaży. Sprzedający i kupujący na rynku nieruchomości coraz częściej korzystają z pomocy doradcy – pośrednika. Świadomość działania mechanizmów rynkowych w procesie kształtowania cen jest w społeczeństwie coraz wyższa. Ceny rynkowe, będące atrybutem wartości, najlepiej kształtują się przy dużej ilości ofert, swobodnie i dobrowolnie kształtowanych przez sumę kupców i sumę sprzedających. Łatwiej ustalić cenę na giełdzie nieruchomości prowadzonej przez biuro, a jeszcze lepiej na aukcji organizowanej przez profesjonalnego pośrednika. Sprzedaż bez profesjonalisty dysponującego instrumentami ważenia ceny na rynku i systemami porównawczymi, może być nietrafiona, i wskutek błędu w ocenie wartości, mimo pozornych oszczędności na prowizji, może przynieść znaczne straty dla właściciela. Aż 60% sprzedających nie bada w jakich progach cenowych może ustawić ofertę, aby uzyskana kwota była przybliżona do wartości rynkowej. Dobre biuro pośrednictwa bez trudu ustali właściwą cenę, i zależnie od rodzaju oferty, pomoże dobrać właściwy system sprzedaży i efektywny sposób prezentacji wykorzystując do tego odpowiednie narzędzia marketingowe i ekonomiczne.

SYSTEM LOTERYJNY – NA CHYBIŁ TRAFIŁ

W tym systemie umowy oparte są na wynagrodzeniach prowizyjnych w wysokości 3% płatnych, zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego. Wymiana informacji o ofertach do sprzedaży i kojarzenie kontrahentów odbywa się wg zasady: każdy płaci prowizję w swoim biurze (kupujący 3% i sprzedający 3% – w sumie 6%).

Prowizja od kupującego blokuje dostęp do oferty i tworzy barierę psychologiczną.  Poza tym reklama musi być ukryta, a pośrednik nie może finansować całej promocji oferty, bo nigdy nie wie czy ją będzie realizował, czy też otrzyma telefon, że jest nieaktualna. Kupujący może uzyskać dokładne informacje dopiero w biurze, gdyż wcześniej musi otworzyć zlecenie, zarejestrować się, podpisać umowę na 3% i potwierdzić otrzymanie oferty przed jej oględzinami. W umowach otwartych (loteryjnych) sprzedający tylko udostępnia swoją ofertę do sprzedaży przez pośredników, a biura nieruchomości nie mają żadnych zobowiązań w zakresie działań organizacyjno-marketingowych. Przy tego typu umowach pośrednik nie wie, czy będzie sprzedawał nieruchomość, ile biur zajmuje się ofertą i jak kształtuje się cena. Nie wie też zwykle jakie działania podejmuje sprzedający we własnym zakresie, w związku z tym nie jest w stanie wykonywać pracochłonnych czynności starannego działania. Brak rozwiązań ustawowych powoduje, że sprzedający lokują ofertę nieraz w kilkunastu różnych biurach w różnych cenach. Na całym świecie uprawianie takiej praktyki jest niezgodne z prawem. Sprzedający musi zdawać sobie sprawy, że jak angażuje wiele biur do organizacji sprzedaży to musi wszystkim pośrednikom uczestniczącym w operacji zapłacić za czynności starannego działania. Koszty biura w takim przypadku oscylują wokół 0,1%  wartości nieruchomości za każdy miesiąc prezentacji i reklamy nieruchomości. Pamiętać należy, że usługi pośrednictwa nie są usługami darmowymi. Każdy sprzedający ma przecież wybór ? albo organizuje proces sprzedaży sam albo  angażuje biuro nieruchomości. Natomiast jeżeli zleca całą operację pośrednikowi to za wykonane czynności  musi zapłacić. Jeżeli zleca organizację sprzedaży do wielu biur to zapłata należy się wszystkim pośrednikom uczestniczącym w procesie sprzedaży.

System loteryjny uniemożliwia dokonywanie takich czynności jak analiza dokumentów i badanie stanu prawno-administracyjnego nieruchomości. Umowy otwarte, od rezultatu są w zasadzie niezgodne z prawem gdyż sprzedający w takim systemie tylko udostępnia ofertę pośrednikom i wyznacza nagrodę  za zorganizowanie kupca do umowy sprzedaży. W systemie loteryjnym trudno wymagać aby pośrednik odpowiadał za stan nieruchomości i przygotowanie transakcji notarialnej pod względem formalno ? prawnym.

NIE MA JAKOŚCI I SKUTECZNOŚCI BEZ WYŁĄCZNOŚCI

 W nowoczesnych systemach handlu ważną informacją na rynku nieruchomości jest wyłączność, oznaczająca wybór pośrednika- operatora nieruchomości, który przekazuje ofertę do systemów informacyjnych kilku tysięcy biur w Polsce. Praktyka i statystyki dowodzą, że oferty na wyłączność sprzedają się 10 razy szybciej niż zwykłe loteryjne. Dlaczego? Bo wybrany przez klienta pośrednik musi inwestować w reklamę i promocję oferty, musi posiadać drogie urządzenia informatyczne, oprogramowania i możliwość korzystania z płatnych systemów informacyjnych. Są to systemy wielokrotnego oferowania MLS (wg wzorów amerykańskich) oraz systemy wymiany ofert między biurami. Operator, mając zabezpieczoną zasadę wyłączności, przekazuje ofertę do innych biur, pełniąc funkcję opiekuna i prezentera nieruchomości. Powinien on posiadać dobry dostęp do sprzedawanej nieruchomości, aby efektywnie przedstawiać ofertę klientom, wysłanym przez współpracujące biura, z odległych zakątków kraju czy zza granicy. Taki system gwarantuje efektywne wykorzystanie wszelkich narzędzi informacyjnych oraz pozwala sprzedającemu śledzić cały proces sprzedaży, w celu sfinalizowania transakcji po wynegocjowaniu właściwej, optymalnej ceny rynkowej. Gdy sprzedający dokona wyboru pośrednika, i powierzy mu rolę operatora i prezentera na prawach wyłącznych, upoważnia go tym samym do przekazywania oferty wszystkim zainteresowanym pośrednikom, inwestorom i kontrahentom kupującym. Sprzedający musi pamiętać i zdawać sobie sprawę, że sprzedaż nieruchomości jest w Polsce i na całym świecie procesem długotrwałym i czas sprzedaży zależy od 3 czynników. Są to:

1.      LOKALIZACJA

2.      CENA NIERUCHOMOŚCI

3.      SYTUACJA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI (KREDYTY, PODAŻ, POPYT).

Średni czas sprzedaży mieszkań wynosi od 6 do 24 miesięcy, domów, willi- od 12 do 36 miesięcy, nieruchomości komercyjnych- od 12 do 48 miesięcy, gruntów- od 6 do 36 miesięcy. Funkcjonowanie umów na wyłączność jest dokładnie sprzężone z czasokresem sprzedaży. Tylko superokazje sprzedają się szybko. Umowy są zawierane na wyłączność i wynegocjowany wspólnie termin, ale wynagrodzenie prowizyjne płatne jest od rezultatu, dopiero po sprzedaży nieruchomości. Sprzedający zwykle nie ponosi żadnych kosztów całego cyklu sprzedaży i musi zdawać sobie sprawę, że to pośrednik finansuje cały proces. Natomiast, żeby proces sprzedaży na prawach wyłącznych był jasny, czytelny i zrozumiały dla sprzedającego i potencjalnych kontrahentów, strony zobowiązane są przestrzegać 3 żelaznych zasad pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

1.      Sprzedający z chwilą powierzenia oferty operatorowi współpracuje z wybranym pośrednikiem, a nie rywalizuje i nie konkuruje, prowadząc sprzedaż we własnym zakresie. Trzeba także pamiętać, że na całym świecie jest to zasada zwyczajem uświęcona a tradycje uczciwości kupieckiej są surowo przestrzegane. Zasada wyłączności zabezpieczona została w art. 180 ustawy o gospodarce nieruchomościami z zastosowaniem art. 550 i 758 kodeksu cywilnego. Na całym świecie cywilizowaną zasadą nr 1 jest reguła, że jeżeli zleca się prowadzenie sprzedaży pośrednikom, to nie prowadzi się tych samych działań na własną rękę.

2.      Sprzedający informuje operatora o pojawieniu się kupca, który nawiązał bezpośredni kontakt z właścicielem nieruchomości, a dalsze czynności oraz negocjacje prowadzi wspólnie z pośrednikiem, przekazując uwagi i propozycje finansowe ( proces negocjacji).

3.      Sprzedający przestrzega bezwzględnie zasad tajemnicy handlowej o warunkach finansowych współpracy z pośrednikiem. Ujawnienie takich informacji często uniemożliwia lub utrudnia prowadzenie negocjacji cenowych w celu sfinalizowania transakcji. Niedopuszczalne jest także negocjowanie wysokości prowizji pośrednika między sprzedającym i kupującym.

Jeżeli sprzedający nie aprobuje tych 3 żelaznych zasad organizacji sprzedaży z umową pośrednictwa to ma wybór – może sprzedawać sam. Wtedy nie musi płacić organizatorowi procesu sprzedaży i doradcy na rynku nieruchomości, natomiast niedopuszczalne jest korzystanie z usług pośrednictwa na koszt biur nieruchomości bez zapłaty za wykonane usługi.

SYSTEM WIELOKROTNEGO OFEROWANIA

MLS Poland

System MLS jest unowocześnioną i rozszerzoną formą sprzedaży nieruchomości na wyłączność. Jest on oparty na amerykańskich wzorach i gwarantuje szeroką dostępność kontrahentów do oferty. Pośrednik negocjuje w cenie sprzedaży wynagrodzenie prowizyjne, ale kalkuluje minimum 2% nagrody dla innych biur, kooperujących i uczestniczących w organizacji sprzedaży, poprzez kierowanie kupców do operatora dysponującego ofertą na wyłączność. Taka oferta, z zachętą finansową dla innych biur, szybko się sprzedaje. Stosowanie tego systemu jest bardzo opłacalne przy współpracy z instytucjami zagranicznymi i polonijnymi, gdyż wyszukiwanie inwestorów i kupców poprzez współpracę finansową jest dużo bardziej efektywne. Prowizja wliczona jest w cenę nieruchomości, koszty pośrednictwa pokrywa sprzedający. W specjalnych portalach internetowych, dostępnych dla wszystkich pośredników uczestniczących w systemie MLS, odbywają się internetowe prezentacje ofert ze szczegółami interesującymi poszczególnych kontrahentów. Operator oferty odpowiada za przygotowanie nieruchomości do sprzedaży pod względem merytorycznym i formalno-prawnym. System jest kontrolowany, obwarowany regulaminami i wymaga dyscypliny wszystkich stron uczestniczących w procesie sprzedaży. Umożliwia on archiwizowanie danych transakcyjnych, analizę rynku poprzez porównawcze zestawienie cen uzyskanych w umowach sprzedaży. Prowizje oscylują w granicach 5-6% po stronie sprzedającego i są skalkulowane w cenie nieruchomości następująco: 2%- nagroda dla biura-kontrahenta, 1% na koszty reklamy i prezentacji, 2-3% dla operatora na pokrycie pozostałych kosztów i na finansowanie kampanii reklamowo-informacyjnej ofert jeszcze nie sprzedanych (50% wpływów przeznacza się na reklamy  pozostałych, jeszcze nie sprzedanych ofert).  Takie systemy sprzedaży obowiązują na całym świecie, zwłaszcza w krajach anglo-amerykańskich.

Są to już metody sprzedaży o charakterze inwestycyjnym zgodnie z zasadą: żeby dobrze sprzedać trzeba wydać. W tych systemach przy powszechnej dostępności ofert można stosować program rozszerzony i proponować współpracę handlową z uwzględnieniem 2-3 % nagrody także dla innych kontrahentów instytucjonalnych (firmy handlowe, banki, biura turystyczne, biura inwestycyjne- każdy otrzyma nagrodę od rezultatu jak skieruje kupca i dojdzie do transakcji).

Zintegrowane systemy intensywnej sprzedaży gwarantują pełną oglądalność. Zapewniają też uczestnictwo właściciela w całym procesie sprzedaży i umożliwiają mu bieżącą kontrolę oglądalności oferty i wyników działań reklamowo-marketingowych WŁAŚCICIEL W TYCH SYSTEMACH  WSPÓŁPRACUJE Z BIUREM  AŻ DO SFINALIZOWANIA TRANSAKCJI.

GENERALNĄ ZASADĄ UMÓW NA WYŁĄCZNOŚĆ Z ZASTOSOWANIEM intensywnych systemów sprzedaży jest informacja, że KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI. W ten sposób pośrednik upowszechnia ofertę likwidując podstawową barierę blokującą dostęp do oferty. Biura nieruchomości mogą wykonywać czynności starannego działania i drobiazgowo badają dokumenty i stan prawny nieruchomości. Systemy intensywnej sprzedaży umożliwiają pośrednikom eksport oferty za pomocą odpowiednich programów informatycznych do płatnych portali oferujących nieruchomości o globalnym zasięgu. W ten sposób pośrednicy mogą transferować oferty na internetowe serwisy prasowe PGN z eksportem na portale ogłoszeniowe typu Allegro, otodom, ofertynet, trader, gratka, nieruchomości MLS i witryny informacyjno-reklamowe. Kupujący w tym systemie negocjuje tylko  opłatę na pokrycie kosztów prezentacji oferty. Symboliczna opłata upoważnia do korzystania z ofert np. przez miesiąc czasu. Opłata stanowi barierę i jest elementem selekcji wobec klientów nie przygotowanych finansowo. KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI, ale biura pobierają opłaty za obsługę kontrahenta. Właściciele ofert, które są prezentowane i reklamowane promocyjnie w systemie Polskiej Giełdy Nieruchomości muszą jednak poddać się rygorom regulaminowym zgodnie z dobrymi obyczajami i zasadami uczciwości kupieckiej. Systemy zapewniają ciągłą i skuteczną prezentację, ale są kontrolowane i właściciel nie może podejmować działań handlowych bez wiedzy pośrednika- operatora oferty. W procesie sprzedaży uczestniczy nieraz ponad tysiąc biur i nie można pozwolić na nieodpowiedzialne i niepoważne decyzje czy działania. Przy zastosowaniu informatycznych systemów sprzedaży nieruchomości można sprawdzać także oglądalność ofert (liczniki wizyt). W ciągu miesiąca na całym świecie może obejrzeć oferty nawet kilka milionów osób. Oferty może przeglądać każdy, kto ma komputer i internet. Oferty są prezentowane bez ograniczeń dla mieszkańców Międzylesia, Polanicy czy Warszawy ale także dla zainteresowanych kupców także w Egipcie, Australii, USA, Rosji, Chin czy Indii Brazylii.

WYŁĄCZNOŚĆ PRZY TAKIM MODELU PREZENTACJI jest warunkiem sine qua non funkcjonowania pośrednictwa na rynku nieruchomości. Wynika to z faktu, że nieruchomość jest jedynym towarem, którego nie można przenieść na czas sprzedaży do biura, sklepu czy marketu a jednocześnie wymaga w procesie sprzedaży intensywnej reklamy i promocji z podaniem lokalizacji nieruchomości. Dodać należy, że przy WYŁĄCZNOŚCI można zawsze rozwiązać umowę w określonym terminie, ale obowiązuje wtedy zwrot kosztów za obsługę oferty i działania reklamowo-informacyjne z określeniem wskaźnika procentowego (zwyczajowo wskaźnik ten oscyluje wokół 0,1% od ceny ofertowej za każdy miesiąc trwania umowy). Aby przeciwdziałać nieuczciwym praktykom omijania pośrednika zwyczajowo stosowane są 12 miesięczne okresy karencji, gdyż rozwiązanie umowy nie może następować po skojarzeniu i zorganizowaniu kontrahenta. Rozwiązanie UMOWY MOŻE NASTĄPIĆ tylko w wypadku rezygnacji ze sprzedaży z ważnych przyczyn, ale z zastosowaniem okresu karencji w celu niedopuszczenia do stosowania nieuczciwych praktyk ( jest to zabezpieczenie skutków działania kampanii reklamowo-informacyjnej opartej na zasadzie praw wyłącznych). Na całym świecie systemy oparte na prawach wyłącznych są bardzo efektywne i skuteczne ale są to systemy dla ZDECYDOWANYCH SPRZEDAJĄCYCH I ZDECYDOWANYCH KUPUJĄCYCH. SPRZEDAJĄCY MUSI DOKONAĆ WYBORU – ALBO SPRZEDAJE SAMODZIELNIE BEZ POŚREDNIKA albo wybiera najlepszego OPERATORA I DORADCĘ który odpłatnie za wynagrodzeniem organizuje cały proces sprzedaży. Pamiętać należy, że zlecając sprzedaż do wielu biur i angażując wielu pośredników skutkować może tym, że sprzedający będzie musiał zapłacić wszystkim uczestnikom procesu sprzedaży nieruchomości. Na całym świecie nie ma uzasadnienia praktyka stosowana w Polsce – zleciłem sprzedaż do biura nieruchomości, ale kupca sam zorganizowałem.

SYSTEM AUKCYJNY

Dalszy ciąg procesu sprzedaży na prawach wyłącznych i systemach wymiany ofert  oraz systemach wielokrotnego oferowania MLS. Taki system stosować można przy ścisłej współpracy między właścicielem i operatorem prezentującym jego ofertę. Reklama i promocja nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zawierają klauzule, że sprzedaż odbywa się w systemie aukcyjnym z zastrzeżeniem ceny minimalnej. Oznacza to, że oferta jest prezentowana z ceną wywoławczą wyważoną na optymalnie atrakcyjnym poziomie ale cały proces prezentacji nakierowany jest na zdobycie przynajmniej dwóch kontrahentów. Rozpoczyna się wtedy aukcja ofertowa a gdy sytuacja się jasno wyklaruje w propozycjach cenowych kupców, operator przeprowadza licytację w wyznaczonym lokalu aukcyjnym wg opracowanego regulaminu. System aukcyjny jest bardzo szeroko rozpowszechniony w Australii, USA, Kanadzie i w wielu krajach europejskich. Kupujący wpłaca wadium (10%) lub zobowiązuje się do zapłaty prowizji (3%) jako kary umownej w wypadku nie przystąpienia do umowy notarialnej. Po wygraniu aukcji sprzedający w tym systemie otrzymuje 70% nadwyżki między ceną wywoławczą a finalną wylicytowaną podczas aukcji, natomiast operator – pośrednik otrzymuje 30% nadwyżki jako premię aukcyjną za zorganizowanie więcej niż jednego kontrahenta do kupna i wypracowanie dodatkowego zysku dla właściciela. Wszystkie strony są zadowolone, gdyż w systemie aukcyjnym jest wykreowana obiektywna cena rynkowa sprzedaży nieruchomości. Kupujący przecież osobiście wywalczył cenę w rywalizacji z innymi kontrahentami na aukcji i też jest przekonany, ze cena sprzedaży nieruchomości w ten sposób ukształtowana jest prawidłowo. Wszystkie strony procesu sprzedaży i pośrednictwa są zadowolona.

SYSTEMY INDYWIDUALNE

Na rynku funkcjonuje jeszcze cały wachlarz umów sprzedaży swobodnie negocjowanych między pośrednikiem i właścicielem nieruchomości. Sprzedający w celu zintensyfikowania działań marketingowych często finansowo uczestniczy w procesie sprzedaży obiektów trudno-zbywalnych i partycypuje w kosztach reklamy czy promocji oferty. Strony muszą przy tego typu umowach wynegocjować starannie wysokość opłat wstępnych, kosztów reklamy oraz ustalić szczegółowo reguły gry. Często prowizje i wynagrodzenie w takich umowach uzależnione są od  wypracowania konkretnych efektów finansowych. W takich przypadkach zwyczajowo negocjowany jest podział różnicy od ceny oczekiwanej przez właściciela a ceną transakcyjną uzyskaną wskutek działań pośrednika w proporcjach 30%- premia pośrednika, 70%- zysk właściciela. Takie umowy są często zawierane w przypadku przekazania oferty przez właściciela, który bezskutecznie próbował sprzedawać nieruchomość we własnym zakresie w atrakcyjnej cenie i złożył oświadczenie, że w określonej cenie był zdecydowany sprzedać przedmiotową  nieruchomość. Wynagrodzenie prowizyjne połączone jest w takich wypadkach z systemami premiowymi zależnie od rezultatu finansowego, podobnie jak w systemie aukcyjnym. W sytuacji spowolnienia na rynku nieruchomości wskutek recesji gospodarczej sprzedający coraz częściej uczestniczą w dofinansowaniu kampanii reklamowej organizowanej przez operatora oferty.  Pośrednicy nie są w stanie wypromować setek ofert na własny koszt. Starożytna zasada, „żeby sprzedać trzeba wydać” dalej funkcjonuje. Tysiące portali i witryn ogłoszeniowych wymagają starannej selekcji pod kątem efektywności i skuteczności. Dobry pośrednik – operator i doradca jako organizator procesu sprzedaży w imieniu sprzedającego potrafi dobrać odpowiedni system reklamy i promocji oferty. Dobre systemy prezentacji są płatne i właściciel musi brać także odpowiedzialność finansową za poziom ceny, która często wydłuża okres sprzedaży. Jeżeli sprzedający jest w stanie dofinansować płatne reklamy (są to kwoty od 100zł do 500zł miesięcznie zależnie od zakresu promocji i możliwości finansowych, to kwoty te odliczane są od wynagrodzenia czy prowizji uzyskanej po transakcji przez operatora – pośrednika. Brak zaangażowania finansowego ze strony właściciela prowadzi zwykle do biernego oczekiwania na kontrahenta do kupna nieruchomości. Dofinansowanie pomaga zorganizować efektywną kampanię reklamową na kilkudziesięciu portalach ogłoszeniowych oraz internetowych serwisach prasowych Polskiej Giełdy Nieruchomości ze wspomaganiem systemu wielokrotnego oferowania MLS Poland z udziałem biur, banków i agencji inwestycyjnych. Ze względu na ogromne zainteresowanie obcokrajowców polskimi ofertami na rynku nieruchomości prezentacja i promocja ofert w systemie PGN odbywa się także w angielskiej wersji językowej z licznikami wizyt przy każdej ofercie.

PROMOCJA OFERTY W SYSTEMIE PGN-EXCLUSIVE

W systemach promocji oferty Polskiej Giełdy Nieruchomości prezentacja i reklama  odbywa się na kilkudziesięciu stronach internetowych obejmujących płatne serwisy prasowe PGN, popularne portale ogłoszeniowe typu www.allegro.pl www.otodom.pl czy www.gratka.pl z rozszerzeniem na witryny informacyjno-reklamowe typu www.nieruchomosci.pl www.nieruchomosci.interia.pl www.nieruchomosci.zumi.pl .

W systemie PGN – Exclusive operator negocjuje z właścicielem wysokość środków na dofinansowanie promocji i reklamy oferty. Są to dopłaty w wysokości od 300zł do 500zł na koszty prezentacji nieruchomości obejmujący okres minimalny 6 miesięcy na płatnych serwisach, portalach i witrynach internetowych. Udział finansowy właściciela nieruchomości wzmacnia system informacji i reklamy oraz pomaga maksymalnie wypromować ofertę kupców i inwestorów. Taki system skutecznie przyspiesza proces sprzedaży nieruchomości w systemie PGN Exclusive. Koszty reklamy poniesione przez właściciela oferty są odliczane od kwoty prowizji należnej pośrednikowi po zorganizowaniu kupca i doprowadzeniu do transakcji notarialnej.

X X X

Z jednej strony system sprzedaży i zasady kupna nieruchomości podlegają ciągłej ewolucji. Z drugiej strony- rynek nieruchomości powoli się stabilizuje i reguły gry stają się dla kupujących i sprzedających coraz bardziej zrozumiałe. Ranga pośrednika jako brokera oraz doradcy i eksperta na rynku nieruchomości cały czas rośnie. Przyjazne dla kontrahentów biura licencjonowanych pośredników zapraszają i zapewniają wysoki poziom obsługi oraz bezpieczeństwo transakcji.